กลวิธีในการพูดของ รศ. สมปราชญ์ อิมมะพันธุ์

  1. ก่อนการพูด นักพูดที่เริ่มพูดให้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการพูดทุกครั้งเพื่อความแน่นอน เพื่อเป็นการฝึกพูดก่อน เช่นพูดกับสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระจก เก้าอี้ สัตว์เลี้ยง เพื่อให้การพูดของผู้พูดลดการติดข้ดและหาจุดบกพร่อง แล้วแก้ไข ได้ ทันก่อนการพูดก็เหมือนกับนักกีฬาที่ก่อนเล่นกีฬาก็ต้องศึกษากติกาเสียก่อน เมื่อถึงเวลาลงสนามจะได้ไม่วิ่งออกนอกลู่ นอกทาง และรู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไป
  2. การเตรียมเรื่องที่จะนำมาพูด เรื่องนี้จะนำมาพูดต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ทันเหตุการณ์อยู่ในปัจจุบัน หรือเป็นความรู้แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งต้องวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังว่าเรื่องที่จะนำมาพูดต้องถูก และเหมาะกับกลุ่ม ผู้ฟังนั้น ๆ
  3. การสร้างความมั่นใจให้ตนเอง การพูดผู้พูดต้องทำให้ตัวเองมีความพร้อมในขณะที่พูด
  4. จัดลำดับเรื่องการพูด คือ จัดหัวข้อของการพูดออกเป็นข้อ ๆ และเรื่องใดที่ผู้พูด ๆ เสร็จแล้ว พูดทวนใหม่ ในข้อที่กล่าวมาเพื่อเป็นการสรุปให้ผู้ฟังได้เข้าใจอีกครั้ง จะทำให้เรื่องที่พูดเกิดการซ้ำและน่าสนใจและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ฟัง
  5. กล่าวจบเรื่องสรุปเนื้อเรื่องที่พูดมาทั้งหมด คือเรื่องผู้พูด ๆเสร็จตามที่พูดไป การสรุปเนื้อหาที่พูดต้องชี้ให้ผู้ฟัง เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญต่าง ๆ ข้อดีข้อเสียและชักจูงให้ผู้ฟังเกิดความคล้อยตาม รวมไปถึงการกล่าวจบ ผู้พูดอาจ หาคำกลอนหรือคำพูดสั้น ๆ เล็ก ๆ น้อยน้อย อาจแต่งเองหรือหามาพูดเพื่อให้ผู้ฟังได้ประทับใจ เพื่อเพิมประสิทธิภาพ ในการพูดให้แก่ผู้ฟังได้อีกมากขึ้น
  6. ข้อที่กล่าวข้างต้นเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้พูดมือใหม่ที่ต้องนำมาใช้ในการพูด “การพูดไม่ใช้จากพรสวรรค์ แต่การพูดได้มาจากพรแสวง” ดังนั้น ผู้พูดทุกท่านที่เริ่มต้นด้วยดีและนำหลัการพูดกลวิธีการพูดทั้ง 5 ข้อ นำไปใช้ปรับปรุง หรือฝึกฝนอาจทำให้ท่านเป็นผู้พูดที่ดีได้ เป็นผู้ผู้ดีมีประสิทธิภาพอีกคนก็ได้
ดูหนังโป้ หนังโป้ ์